Page Team

We Have Super Power Administration

Mayor Carnee K. Simmons is committed to solving problems for town people across the state under her leadership.

Monocle ipsum dolor sit amet exclusive essential uniforms, classic K-pop Tsutaya Boeing 787 Ginza. Boeing 787 vibrant Ginza Asia-Pacific non signature emerging Nordic international cosy smart.

0 Years of
Experience
0 Board
Members

Became a Volunteer and get involved!

We help you see the world differently, discover opportunities you may never have imagined.

Goodwords From People

Yönetim kurulu, 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşacak şekilde genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Değişiklik bir ay içinde İl dernekler müdürlüğüne DERBİS üzerinden bildirilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri


Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

ç. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

d. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

e. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

f. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

g. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

ğ. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

h. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

ı. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Eskişehir Yolu Söğütözü mah. 2177 Sok. 10/B Blok Via Twins Kat:20 No:135-136 Çankaya /Ankara

DASA © 2020. Tüm hakları mahfuzdur.